TIMOR MEDIA B.V.

TIMOR MEDIA B.V. is gevestigd en kantoor houdende te Rotterdam, aan Weena 723 (3013 AK) en staat ingeschreven onder KvK-nummer 67534651.

TIMOR MEDIA B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen (hierna: NEXT DANCE WAVE) respecteren de privacy van haar klanten en van alle (overige) bezoekers van haar website www.nextdancewave.com (hierna: de website) en/of haar evenement(en) (hierna gezamenlijk: de bezoekers). NEXT DANCE WAVE vraagt haar bezoekers alleen om persoonsgegevens indien én zover dat nodig is. NEXT DANCE WAVE verstrekt persoonsgegevens enkel aan gegevensverwerkers en derden (waaronder artiesten) die voor haar bezoekers ingekochte goederen en/of diensten leveren. NEXT DANCE WAVE gebruikt persoonsgegevens, of gegevens die wij verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze (mobiele) websites, apps, webshops en andere diensten zoals online acties, evenementen, campagnes, prijsaanvragen en mogelijk loyaliteitsprogramma’s, niet zonder instemming van haar bezoekers.

NEXT DANCE WAVE draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit doen we zodat we onze producten en diensten continu kunnen verbeteren op basis van inzichten die we uit die data halen (bijvoorbeeld door beter aan uw wensen te voldoen). Dit doen wij ook vanuit commercieel oogpunt (om beter inzicht te krijgen in de producten en diensten waarin u als gebruiker geïnteresseerd bent en om de online capaciteit die wij hebben zo efficiënt mogelijk in te zetten in verband met samenwerkingsverbanden die wij aangaan met adverteerders en sponsorpartners).

TOEPASSELIJKHEID

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door NEXT DANCE WAVE en dit privacy statement heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van bezoekers van de website en/of de evenementen. In dit document wordt tevens uitgelegd hoe wij omgaan met onze achterban met betrekking tot gegevens, welke gegevens wij kunnen verzamelen en hoe, en voor welke doeleinden wij deze kunnen gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe u uw gegevens kunt zien, hoe u uw gegevens kunt wijzigen of verwijderen (of laten doen) en wie die gegevens mogelijk ontvangt.

Dit privacy statement is niet van toepassing op de websites van derden waarnaar NEXT DANCE WAVE op www.nextdancewave.com en in haar mailings een hyperlink aanbiedt. Bezoek voor het privacy beleid van deze derden de betreffende websites.

GEBRUIK TYPE PERSOONSGEGEVENS

Bij de aanschaf van tickets voor het evenement of andere bestellingen via de website kan de bezoeker (al dan niet door de verschillende verkooporganisaties) om persoonsgegevens en in het bijzonder om naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer worden gevraagd, welke gegevens NEXT DANCE WAVE (al dan niet van de door NEXT DANCE WAVE voor het specifieke evenement ingehuurde verkooporganisatie) verkrijgt.

Ook kunnen door NEXT DANCE WAVE surfgegevens (waaronder IP-adres, datum en tijd van bezoek aan de website) worden verkregen van bezoekers van de website.

Hetgeen bezoekers aan gegevens opgeven bij betaling, is voor NEXT DANCE WAVE onzichtbaar. Dat schermt de desbetreffende betalingsinstantie af.

U bent niet verplicht om uw persoonlijke gegevens vrij te geven wanneer u een product of dienst bij ons koopt. U heeft altijd de keuze om uw persoonsgegevens al dan niet in te vullen. Het invoeren van persoonsgegevens is echter noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van een aantal producten en diensten van NEXT DANCE WAVE.

TOEPASSELIJKHEID PERSOONSGEGEVENS

NEXT DANCE WAVE gebruikt de gegevens in eerste instantie om de overeenkomsten met bezoekers zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en voor de interne administratie.

Meer specifiek kan NEXT DANCE WAVE persoonsgegevens verzamelen en gebruiken:
– Ten behoeve van het versturen van de bij NEXT DANCE WAVE gekochte tickets en/of producten aan de juiste persoon;
– Om bezoekers, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief van NEXT DANCE WAVE, dan wel betreffende artiest, te (laten) informeren over wijzigingen met betrekking tot tickets en/of over door NEXT DANCE WAVE georganiseerde concerten en (andere) evenementen;
– Om contact op te nemen voor toekomstige events, producten of diensten;
– Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de (contractuele) relatie met haar (potentiële) klanten, en/of voor het verbeteren van de diensten en producten;
– Om contact op te nemen met de deelnemers over wedstrijden/prijsvragen, voor en na een evenement, om de deelnemers te identificeren, om de leeftijd van de deelnemers te controleren, om contact op te nemen met de winnaars en om toe te zien op de levering van de prijzen;
– Om op maat gemaakt reclame te leveren op website/apps/sociale netwerken;
– Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen;
– Voor het verzekeren van de veiligheid tijdens evenementen;
– Voor het uitvoeren van marktonderzoek en het samenstellen van managementinformatie ten behoeve van product- en/of dienstontwikkeling en voor het bepalen van onze algemene strategie.

De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven en bij voorbeeld ook niet voor geautomatiseerde besluitvorming (zoals profilering). Als gevraagde gegevens niet worden verstrekt, zal NEXT DANCE WAVE bezoekers niet contracteren, respectievelijk nieuwsbrieven toesturen.

NEXT DANCE WAVE verstuurt nieuwsbrieven per e-mail. Onderaan elke nieuwsbrief die bezoekers van NEXT DANCE WAVE ontvangen, hebben bezoekers de mogelijkheid om zich daarvoor af te melden. In geval van afmelding zal desbetreffende bezoeker geen nieuwsbrieven met informatie meer ontvangen.

Eventuele back-ups van de opgeslagen gegevens die gemaakt worden door NEXT DANCE WAVE ten behoeve van het optimaal functioneren van de systemen, worden uitsluitend gebruikt voor het herstellen van de systemen bij een storing.

SURFGEGEVENS EN KLIKGEDRAG

Surfgegevens die NEXT DANCE WAVE verzamelt kunnen worden opgeslagen en gebruikt om het bezoek aan en gebruik van de website statistisch te analyseren en te optimaliseren. Surfgegevens worden (voor zover mogelijk) geanonimiseerd. Alleen geanonimiseerde gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, zoals Google Analytics.

COOKIES EN GOOGLE ANALYTICS

NEXT DANCE WAVE behoudt zich het recht voor om, net als de meeste websites, informatie te vergaren door gebruik te maken van zogenaamde “cookies” om het navigeren in de website te vergemakkelijken. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op een computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee de website bekeken wordt (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot Safari of Chrome) om deze cookies op de computer op te slaan. Via de instellingen van de webbrowser kunnen cookies worden uitgezet.

NEXT DANCE WAVE maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Uitsluitend om gebruik te maken van deze dienst van Google, wordt deze informatie, inclusief IP-adres, aan Google verstrekt. Via de website worden ook cookies geplaatst van Google in het kader van de dienst Google Analytics. NEXT DANCE WAVE heeft geen invloed op wat Google met de op deze manier verkregen informatie doet.

SOCIALE NETWERKEN

Op de website staan knoppen die zijn gekoppeld aan sociale netwerken zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter en Instagram. Via de knoppen kunnen de betreffende sociale netwerken cookies plaatsen. De betreffende sociale netwerken zijn verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden gebruikt. Hiervoor zijn privacy verklaringen van de betreffende sociale netwerken van toepassing.

VEILIGHEID

Bij de verwerking van persoonsgegevens hanteren wij te allen tijde een beveiligingsniveau dat, gezien de stand van de techniek, afdoende is om onbevoegde toegang tot, wijziging of openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Deze omvatten zowel technische als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, controle van toegang tot onze sites, en een beperkte groep medewerkers die toegang heeft tot de gegevens, enz.).

BEWAARTERMIJN

NEXT DANCE WAVE bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan tien (10) jaar nadat de betreffende bezoeker voor het laatst toegangsbewijs(zen) voor een evenement van NEXT DANCE WAVE heeft aangeschaft, behoudens voor zover een langere bewaartermijn noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. Genoemde bewaartermijn van tien (10) jaar is gerechtvaardigd omdat NEXT DANCE WAVE elke vijf (5) jaar een analyse van het klantenbestand maakt. Wij zorgen er in principe voor dat wij uw gegevens alleen zo lang bewaren als nodig is en gebruiken je gegevens in ieder geval zolang je de diensten blijft gebruiken. NEXT DANCE WAVE doet dit om jouw gebruik van de dienst te vereenvoudigen als je weer terugkomt.

INZAGE EN CORRECTIE EN INTREKKING TOESTEMMING

Bezoekers kunnen NEXT DANCE WAVE via het e-mailadres info@nextdancewave.com schriftelijk verzoeken om inzage in, correctie en/ of verwijdering van diens persoonsgegevens of een gegeven toestemming in te trekken. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele correcties worden verwerkt. De bezoeker dient ervoor te zorgen dat NEXT DANCE WAVE over de juiste persoonsgegevens beschikt.

KLACHTRECHT

Bezoekers hebben het recht om over het gebruik van hun persoonsgegevens door NEXT DANCE WAVE een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (adres: Bezuidenhoutseweg 30 te (2594 AV) Den Haag).

WIJZIGINGEN

NEXT DANCE WAVE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. De bezoekers worden geadviseerd om met regelmaat het privacybeleid te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als die wijzigingen wezenlijk zijn, zal NEXT DANCE WAVE de bezoekers hiervan duidelijk op de hoogte brengen.

Indien bezoekers na het lezen van dit privacy statement toch nog vragen en/of opmerkingen hebben, laat het NEXT DANCE WAVE dan weten via contact@nextdancewave.com en/of +31(0)103030299.